Konzalting

Cjenik usluga laboratorija

OSNOVNE KEMIJSKE ANALIZE VINA
   
Osnovna analiza vina (OAV)  
(slobodni i ukupni SO2, alkohol, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, pH vrijednost, reducirajući šećeri, jabučno-mliječna fermentacija) 290,00 kn
Analiza mošta  
(ukupni SO2, °Brix, asimilirajući dušik, pH vrijednost, ukupna kiselost, jabučna kiselina) 340,00 kn
Izbor podurmara (IP)  
(slobodni i ukupni SO2, ukupna kiselost, pH vrijednost, hlapiva kiselost)  185,00 kn
Analiza nakon završetka fermentacije   
(hlapiva kiselost, jabučna kiselina, glukoza+fruktoza) 185,00 kn
   
POJEDINAČNE ANALIZE 
FTIR analiza vina:  
Alkohol (vol. %) 45,00 kn
pH vrijednost 40,00 kn
Glukoza + fruktoza (g/L) 80,00 kn
Ukupna kiselost (g/L kao vinska) 35,00 kn
Hlapiva kiselost (g/L kao octena) 50,00 kn
Jabučna kiselina (g/L) 50,00 kn
Mliječna (g/L) 50,00 kn
Praćenje jabučno-mliječne fermentacije  25,00 kn
Asimilirajući dušik (mg/L) 80,00 kn
Reducirajući šećeri (g/L) 50,00 kn
   
Analiza SO2:  
Ukupni SO2 (metoda po Ripperu) 50,00 kn
Slobodni SO2 (metoda po Ripperu) 40,00 kn
SO2 sa korekcijom na reduktone  80,00 kn
   
Enzimatske analize vina:  
Jabučna kiselina (g/L)  80,00 kn
Mliječna kiselina (g/L) 80,00 kn
D-glukoza + D-fruktoza (g/L) 80,00 kn
   
Analiza polifenola*:  
Ukupni antocijani (mg/L) 190,00 kn
Kopigmentirani antocijani (mg/L) 190,00 kn
Optička gustoća 70,00 kn
Intenzitet boje  70,00 kn
Ukupni fenoli (g/L) 150,00 kn
Fenolne kiseline i flavan-3-oli (HPLC) 550,00 kn
Antocijani pojedinačno (HPLC) 510,00 kn
   
Mikrobiološka analiza vina:  
Mikroskopiranje  100,00 kn
Kultura kvasaca  180,00 kn
Kultura bakterija 180,00 kn
Brettanomyces mikrobiološka analiza  150,00 kn
Senzorska procjena uz mikrobiološku analizu (procjena etil-acetata, 4-etil fenola, miševine…) 150,00 kn
   
Stabilnost vina:  
Stabilnost na tartarate  90,00 kn
Stabilnost na termolabilne proteine  90,00 kn
Stabilnost boje 90,00 kn
Bentonit test (preporučena doza) 180,00 kn
Senzorska procjena vina 100,00 kn
Pinking potencijal 80,00 kn
CO2 u vinu 80,00 kn
   
Analiza hlapivih spojeva*:  
Analiza viših alkohola i estera (GC) 390,00 kn
Analiza viših alkohola, estera, terpena, 4-etil fenola (GC) 580,00 kn
4-etil fenol (GC-FID)  440,00 kn
   
Cijene su izražene u netto vrijednost. Na sve cijene izračunava se PDV 25 %.Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji ostvaruje se popust na laboratorijske analize. Analize označene sa zvjezdicom (*) obavljaju se u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom.